Z VAMI ŽE OD LETA 1994

Biro za varnost pri delu (BVD – RAVNE d.o.o.) je eno prvih podjetij v Sloveniji in prvo na Koroškem, ki se je začelo ukvarjati s celovitim izvajanjem strokovnih nalog iz področij varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

Že 19. decembra 1990 je bil ustanovljen Biro za varnost delavcev (BIRO S’91), ki se je nato 1. januarja 1993 priključil Poslovnemu servisu Železarne Ravne. Sledilo je prestrukturiranje in reorganizacija Železarne Ravne, pri čemer je bilo podjetje BVD – RAVNE d.o.o. v sedanji pravni obliki ustanovljeno 17. februarja 1994.

S sprejetjem Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija, ki opravlja strokovne naloge s področja varstva pri delu, smo v podjetju BVD – RAVNE d.o.o. 19. februarja 1997 prejeli odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s katero smo dobili formalno pooblastilo za opravljanje strokovnih nalog varstva pri delu. V podjetju BVD – RAVNE d.o.o. izvajamo najzahtevnejše strokovne naloge s področja opravljanja periodičnih in drugih preiskav fizikalnih in kemičnih škodljivosti v delovnem okolju, periodičnih in drugih pregledov ter preizkusov delovne opreme, izdelujemo strokovne podlage z oceno tveganja za izjavo o varnosti ter pripravljamo in izvajamo usposabljanja delavcev za varno delo. Poleg tega izvajamo tudi posamezne funkcionalne tečaje znanja, kot so usposabljanje kandidatov za upravljanje žerjavov, viličarjev, težke gradbene mehanizacije, ravnanja z nevarnimi kemikalijami, izvajanje usposabljanje delavcev s področja varstva pred požarom ipd. V podjetju izvajamo naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, tako v fazi priprave kot izvajanja projekta.

V okviru podjetja je organizirana tudi postaja prve pomoči, ki kot posebna organizacijska in kadrovska oblika zagotavlja nudenje prve pomoči poškodovanim ali nenadno obolelim delavcem v okviru zaokroženega gospodarskega območja nekdanje Železarne Ravne.

Podjetje BVD – RAVNE d.o.o. na podlagi sprejete vizije na svojevrsten način nadaljuje bogato tradicijo varnosti in zdravja pri delu. To je svoje zametke dobilo že v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja z nestorjem slovenskega varstva pri delu Avgustom Kuharjem, ko je ta s podporo takratnega vodstva Železarne Ravne začel z načrtovanimi ukrepi za zmanjševanje števila poškodb na delu. Pomembno vlogo pri razvoju sistema varnosti in zdravja pri delu in s tem zametkih podjetja velja pripisati tudi prof. dr. Janku Sušniku, ki je konec 70. let prejšnjega stoletja načrtoval Center za tehnično in zdravstveno varstvo delavcev Železarne Ravne.

TUKAJ SMO, DA VAM POMAGAMO!

Pokličite nas!

Podrsaj navzgor