Pregled in preizkus delovne opreme

Delodajalec mora zagotoviti, da delovno opremo (vsak stroj, aparat, orodje, napravo in drugo opremo, ki se uporablja pri delu) po namestitvi in pred prvim zagonom ali po premestitvi na drugo delovno mesto pregleda pristojna oseba, ki izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in, da deluje v skladu s predpisi. Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede in preizkuse delovne opreme v rokih, ki jih je določil proizvajalec.

Delodajalec mora zagotoviti nadzor nad delovno opremo, katere uporaba je lahko nevarna ali škodljiva za delavce:

  • z rednimi kontrolnimi pregledi in (kjer je potrebno) s preizkusi, ki jih opravijo pristojne osebe v skladu s predpisi in
  • s posebnimi pregledi, ki jih opravijo pristojne osebe, če pride do izjemnih okoliščin, ki lahko ogrozijo varnost delovanja delovne opreme (npr. sprememba načina dela, poškodba opreme pri delu, nevarni pojav ali daljše obdobje nedelovanja), da se zagotovi upoštevanje varnostnih in zdravstvenih zahtev ter pravočasno odkrivanje in odpravljanje napak.

V podjetju BVD RAVNE d.o.o. izvajamo tudi preglede najbolj zahtevne delovne opreme v vseh panogah industrije in drugih dejavnostih, kot so na primer metalurgija, strojna obdelava, strojegradnja, energetika, zdravstveni zavodi, lesna industrija ipd.

TUKAJ SMO, DA VAM POMAGAMO!

Pokličite nas!

Podrsaj navzgor