ZAGOTAVLJANJE VARNIH POGOJEV DELA NA DOMU – KATERE ZAHTEVE MORA IZPOLNITI DELODAJALEC?

Opravljanje dela od doma je podvrženo posebnim pravilom in omejitvam, tako s področja delovnopravne zakonodaje, kot tudi predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu. Z delovnopravnega področja je zlasti pomembno, da je opravljanje dela od doma opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi in da je o opravljanju dela od doma obveščen IRSD. Priporočljivo je, da se v zvezi z opravljanjem dela od doma sprejme interni akt.

Na splošno mora biti delodajalec pri odrejanju dela na domu pozoren zlasti na naslednje vidike:

  • primernost delovnega mesta (katera dela je sploh mogoče opravljati na domu),
  • vidik delovnega časa (vodenje evidence delovnega časa pri opravljanju dela na domu, posredovanje podatkov delodajalcu ipd.),
  • zagotovitev delovnih sredstev in določitev višine nadomestila,
  • varstvo poslovnih skrivnosti in drugih občutljivih podatkov,
  • varnost in zdravje pri delu.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa, da je vsak delodajalec dolžan delavcem zagotavljati varne in zdravje razmere za delo NE GLEDE NA KRAJ, KJER DELAVEC OPRAVLJA DELO. Delodajalec tem pogojem med drugim zadosti tako, da:

  • revidira oceno tveganja, v kolikor v njej področje opravljanja dela od doma še ni opredeljeno,
  • opravi strokovni varnostni pregled delovnega mesta in prostora, kjer se opravlja delo na domu, kar vključuje zlasti pregled ekoloških razmer na delovnem mestu (mikroklima, hrup, osvetlitev), pregled ergonomske ureditve delovnega mesta (postavitev mize, zaslona itd.), stanje glede varstva pred požarom itd.,
  • po potrebi sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi varne delovne pogoje zaposlenim, ki delajo od doma.

Obdobje izrednih razmer in epidemije COVID-19 je zaenkrat mimo, zato vsem delodajalcem, ki se boste še naprej (vsaj deloma) posluževali opravljanja dela od doma, priporočamo, da to področje uskladitev z veljavno zakonodajo. Predvidevamo, da bodo opravljanju dela od doma tudi inšpektorji za delo začeli posvečati vedno večjo pozornost.

V primeru, da kot delodajalec delavcu ne zagotavlja varnih delovnih pogojev pri delu na domu oz. morebiti prisotnih tveganj z varnostnim pregledom delovnega mesta in prostora niste niti ugotavljali, vam lahko inšpektor izreče globo v višini do 4.000 EUR.

Za vse dodatne strokovne informacije so vam stalno na razpolago strokovni sodelavci, ki vam bodo ustrezno svetovali, opravili kontrolni pregled stanja in vam pripravili ustrezno ponudbo.
Podrsaj navzgor